AML/KYC poliitika

Frontnode'i rahapesuvastane ja kliendi tundmise poliitika (edaspidi "AML/KYC-poliitika") on mõeldud rahapesu, terrorismi rahastamise ja muude sarnaste riskide vältimiseks ja vähendamiseks.

Nii rahvusvahelised kui ka kohalikud eeskirjad nõuavad, et Frontnode rakendaks tõhusaid sisemisi menetlusi ja mehhanisme rahapesu, terrorismi rahastamise, uimasti- ja inimkaubanduse, massihävitusrelvade leviku, korruptsiooni ja altkäemaksu vältimiseks ning võtaks meetmeid, kui tema kasutajatelt ilmneb mis tahes liiki kahtlast tegevust.

AML/KYC-poliitika hõlmab järgmisi küsimusi:

 1. Kontrollimenetlused.
 2. Sanktsioonide ja PEP-nimekirjade sõelumine.
 3. Nõuetele vastavuse eest vastutav ametnik.
 4. Tehingute jälgimine.
 5. Riskihindamine.

Poliitika eesmärk on kehtestada raamistik, et:

 • vältida, et kuritegelikud elemendid kasutaksid Frontnode'i tahtlikult või tahtmatult rahapesuks või terrorismi rahastamiseks;
 • võimaldada Frontnode'il paremini tunda ja mõista oma kliente, kliente, toetajaid ja muid kontakte, kellega Frontnode'il on rahalisi suhteid (edaspidi ühiselt "kliendid"), ning nende rahalist tausta ja rahastamisallikat, mis omakorda aitaks tal oma riske ettevaatlikult juhtida;
 • kehtestab asjakohased kontrollid kahtlase tegevuse avastamiseks ja sellest teatamiseks vastavalt kohaldatavatele seadustele, menetlustele ja regulatiivsetele suunistele ning
 • varustada Frontnode'i töötajad ja töövõtjad vajaliku koolituse ja meetmetega, et tegeleda KYC/AML-menetlustega ja aruandluskohustustega seotud küsimustega.

Poliitika vaadatakse perioodiliselt läbi ja seda muudetakse aeg-ajalt vastavalt kehtivatele tööstusharu standarditele ja rahvusvahelistele eeskirjadele, mille eesmärk on hõlbustada ebaseadusliku tegevuse, sealhulgas rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamist. Kõik Frontnode'i tippjuhid ja töötajad peavad neid põhimõtteid tunnustama ja tundma.

See AML- ja KYC-poliitika on veebipõhine kokkuvõte ettevõtte Eesti rahapesu andmebüroo poolt heaks kiidetud AML- ja KYC-poliitikast, mis on Frontnode'i finantslitsentsi aluseks. Seda täiendavad täiendavad dokumendid.

1. Identiteedi kontrollimise menetlused

Üks rahvusvahelisi standardeid ebaseadusliku tegevuse vältimiseks on klientide nõuetekohane hoolsus (CDD). Vastavalt CDD-le kehtestab Frontnode oma kontrollimenetlused rahapesuvastase võitluse ja "tunne oma klienti" (KYC) raamistike standardite raames.

1.1. Identiteedi kontrollimine

Frontnode'i isikusamasuse kontrollimise menetlus nõuab, et kasutaja esitaks Frontnode'ile usaldusväärseid, sõltumatute allikate dokumente, andmeid või teavet (nt sisselogimine BankID/NemID kaudu, riiklik isikutunnistus, rahvusvaheline pass, pangakonto väljavõte, kommunaalarve). Sellistel eesmärkidel jätab Frontnode endale õiguse koguda, salvestada ja töödelda Kasutaja isikut tõendavat teavet AML/KYC-poliitika eesmärkidel. Kasutaja identifitseerimisandmeid kogutakse, säilitatakse, jagatakse ja kaitstakse rangelt vastavalt Frontnode'i privaatsuspoliitikale ja sellega seotud eeskirjadele.

Frontnode võtab meetmeid, et kinnitada kasutajate esitatud dokumentide ja teabe autentsust. Kasutatakse kõiki seaduslikke meetodeid identifitseerimisandmete kahekordseks kontrollimiseks ning Frontnode jätab endale õiguse uurida teatud kasutajaid, kes on osutunud riskantseks või kahtlaseks.

Frontnode jätab endale õiguse kontrollida kasutaja identiteeti jooksvalt, eriti kui tema identifitseerimisandmed on muutunud või kui tema tegevus tundub kahtlane (konkreetse kasutaja jaoks ebatavaline). Lisaks sellele jätab Frontnode endale õiguse nõuda kasutajatelt ajakohaseid dokumente, isegi kui nad on varem isikusamasuse kontrollimise läbinud.

Kui kasutaja identiteet on kontrollitud, on Frontnode võimeline vabanema võimalikust õiguslikust vastutusest olukorras, kus tema teenuseid kasutatakse ebaseaduslikuks tegevuseks.

1.2. Kaardi kontrollimine

Kasutajad, kes kavatsevad kasutada maksekaarte seoses Frontnode'i teenustega, peavad läbima kaardikontrolli vastavalt Frontnode'i veebisaidil olevatele juhistele. See hõlmab 3D Secure'i ja muid turvameetmeid.

2. Sanktsioonide ja PEP-nimekirjade sõelumine.

Frontnode kontrollib taotlejaid tunnustatud sanktsioonide ja poliitiliselt eksponeeritud isikute (PEP) nimekirjade alusel. Füüsilisi ja juriidilisi isikuid kontrollitakse nimetatud nimekirjade alusel:

 • sisseelamisetapis, kui kasutaja esitab taotluse;
 • iga pettusevastase ja rahapesu tõkestamise hoiatusteate kohta, mille vastavushindaja esitab käsitsi;
 • igakuiselt automaatselt, kontrollides uuesti kõiki andmebaasis olevaid kliente.

Frontnode kasutab sõelumisprotsessi läbiviimiseks NameCheck, MemberCheck, Acuris ja teisi andmeesitajaid, mis on integreeritud oma tarkvarasse ja mida toetab kinnituse saamiseks World-Check veebipõhine otsinguvahend.

3. Nõuetele vastavuse eest vastutav ametnik

Nõuetele vastavuse eest vastutav ametnik on Frontnode'i poolt nõuetekohaselt volitatud isik, kelle ülesanne on tagada AML/KYC-poliitika tõhus rakendamine ja jõustamine. Nõuetele vastavuse eest vastutava ametniku ülesanne on teostada järelevalvet Frontnode'i rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitluse kõigi aspektide üle, sealhulgas, kuid mitte ainult:

 1. Kasutajate identifitseerimisandmete kogumine.
 2. Sisemise poliitika ja korra kehtestamine ja ajakohastamine kõigi aruannete ja dokumentide täitmiseks, läbivaatamiseks, esitamiseks ja säilitamiseks, mis on nõutavad vastavalt kohaldatavatele seadustele ja määrustele.
 3. Tehingute jälgimine ja kõigi oluliste kõrvalekallete uurimine tavapärasest tegevusest.
 4. dokumentide, toimikute, vormide ja logide asjakohaseks säilitamiseks ja leidmiseks vajaliku dokumendihaldussüsteemi rakendamine.
 5. Riskianalüüsi korrapärane ajakohastamine.
 6. õiguskaitseasutuste teavitamine vastavalt kehtivatele seadustele ja määrustele.

Nõuetele vastavuse eest vastutaval ametnikul on õigus suhelda õiguskaitseorganitega, kes tegelevad rahapesu, terrorismi rahastamise ja muu ebaseadusliku tegevuse tõkestamisega.

4. Tehingute jälgimine

Kasutajad ei ole teada mitte ainult nende identiteedi kontrollimisega (kes nad on), vaid, mis veelgi olulisem, nende tehingumustrite analüüsiga (mida nad teevad - nn "Know Your Transaction" (KYT)). Seetõttu tugineb Frontnode andmeanalüüsile kui riskihindamise ja kahtluste tuvastamise vahendile.

Frontnode täidab mitmesuguseid nõuetele vastavusega seotud ülesandeid, sealhulgas andmete kogumine, filtreerimine, andmete säilitamine, uurimise juhtimine ja aruandlus. Süsteemi funktsioonid hõlmavad järgmist:

 1. Kasutajate igapäevane kontrollimine tunnustatud "mustade nimekirjade" (nt OFAC) alusel, ülekannete koondamine mitme andmepunkti alusel, kasutajate kandmine jälgimis- ja teenusetõkestusnimekirjadesse, vajaduse korral juhtumite algatamine uurimiseks, siseteatiste saatmine ja vajaduse korral seadusjärgsete aruannete täitmine;
 2. Juhtumi- ja dokumendihaldus.

Andmete pakkujate hulka kuuluvad ChainScore, Wallet Explorer, Blockchain.com ja teised andmeesitajad.

Seoses AML/KYC-poliitikaga jälgib Frontnode kõiki tehinguid ja jätab endale õiguse:

 • tagada, et kahtlastest tehingutest teatatakse õiguskaitseorganitele vastavusametniku kaudu;
 • nõuda kasutajalt täiendavat teavet ja dokumente kahtlaste tehingute korral;
 • peatada või lõpetada kasutaja konto, kui Frontnode'il on põhjendatud kahtlus, et kasutaja osaleb ebaseaduslikus tegevuses.

Ülaltoodud loetelu ei ole ammendav ja nõuetele vastavuse eest vastutav ametnik jälgib igapäevaselt kasutajate tehinguid, et määrata kindlaks, kas sellistest tehingutest tuleb teatada ja neid tuleb käsitleda kahtlaste tehingutena või heausksete tehingutena.

5. Riskide hindamine

Frontnode on kooskõlas rahvusvaheliste nõuetega võtnud rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu võitlemiseks kasutusele riskipõhise lähenemisviisi. Riskipõhise lähenemisviisi kasutuselevõtmisega suudab Frontnode tagada, et rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise või leevendamise meetmed on kooskõlas tuvastatud riskidega. See võimaldab ressursse jaotada kõige tõhusamalt. Põhimõte on, et ressursse tuleks suunata vastavalt prioriteetidele, nii et kõige suurematele riskidele pööratakse kõige rohkem tähelepanu.

Riskipõhise lähenemisviisi suunised on järgmised:

 • Enne mis tahes tehingu või kavandatava tehingu sõlmimist viiakse läbi vajalikud kontrollid kooskõlas RBAga, et tagada, et klientide identiteet ei ühti teadaoleva kriminaalse taustaga isikute või keelatud üksustega, näiteks üksikute terroristide või terroristlike organisatsioonidega;
 • Klientide riskide liigitamiseks saadakse klientidelt asjakohane teave tehingu sõlmimise ajal või enne seda;
 • Erinevat tüüpi klientide riskide liigitamisel võib arvesse võtta klientide tausta, päritoluriiki, rahastamisallikaid, käibe- või hoiuste mahtu, samuti sotsiaalset ja rahalist tausta;
 • Riskide liigitamise tulemus otsustatakse klientide poolt ärisuhte alustamisel esitatud asjakohase teabe põhjal;
 • Suurema riskiga klientide puhul, eriti nende puhul, kelle rahaliste vahendite allikad ei ole selged, või suurema väärtuse ja sagedusega tehingute puhul, mille Frontnode määrab kindlaks oma ainuõigusliku ja täieliku äranägemise järgi, on nõutav suurem hoolsuskohustus; ja
 • Frontnode peab suutma veenda pädevaid asutusi, et Frontnode'i riskiprofiili alusel on järgitud nõuetekohast hoolsust vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

Osta Bitcoini täna koos Frontnode kaudu

Hangi endale tasuta Bitcoini rahakott. Ostke hõlpsasti Bitcoini VISA või Mastercardiga ja kasutage Bitcoini kogu internetis.